Arval Używane Samochody

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.(„Arval”) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Arval lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach Banku,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Arval w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
  • firma medyczna współpracująca z Arval w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich. Arval przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z infrastruktury IT. Dane osobowe są przekazywane m.in. do USA i innych krajów trzecich, wyłącznie na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • 3 miesięcy licząc od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata – dotyczy danych osób, które nie zostały w Arval zatrudnione ale wyraziły zgodę na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
  • do zakończenia rekrutacji w związku z którą kandydat aplikował do Arval – dotyczy danych osób, które nie zostały w Arval zatrudnione i nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich danych w przyszłych rekrutacjach,
  • przez okres 6 miesięcy od daty ostatniej zmiany w profilu kandydata, dotyczy danych osób zatrudnionych w Arval po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w dalszych procesach rekrutacyjnych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO). W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Arval przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Arval powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: hrprivacy@arval.pl.

powrót na stronę główną

3